09:40 14/06/2010

Lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất

Các bộ, cơ quan Trung ương được yêu cầu kiểm tra, đôn đốc các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, mượn, bố trí làm nhà ở

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 của địa phương hoặc giao cho các sở, ban, ngành có liên quan (đối với các địa phương không thành lập Ban chỉ đạo 09) tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý đúng thời hạn quy định - Ảnh minh họa.
Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 của địa phương hoặc giao cho các sở, ban, ngành có liên quan (đối với các địa phương không thành lập Ban chỉ đạo 09) tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý đúng thời hạn quy định - Ảnh minh họa.
Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ, cơ quan Trung ương tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất đã được phê duyệt, đặc biệt là các trường hợp sử dụng sai mục đích như cho thuê, mượn, bố trí làm nhà ở.

Cùng với đó, các bộ, cơ quan Trung ương cần đẩy nhanh tiến độ bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan Trung ương khẩn trương đôn đốc các đơn vị đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng; gửi báo cáo kê khai; xin ý kiến UBND cấp tỉnh để có quyết định đối với các trường hợp giữ lại tiếp tục sử dụng theo quy hoạch hoặc gửi Bộ Tài chính xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với các trường hợp thu hồi, điều chuyển, bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban Chỉ đạo 09 của địa phương hoặc giao cho các sở, ban, ngành có liên quan (đối với các địa phương không thành lập Ban chỉ đạo 09) tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất do địa phương quản lý đúng thời hạn quy định. Đôn đốc các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn thực hiện kê khai, báo cáo; tham gia kiểm tra các cơ sở nhà đất của các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn và có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị này.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các địa phương cần sớm xây dựng phương án bố trí các khu tái định cư của tỉnh, thành phố để có cơ sở di dời các hộ dân khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm hoàn chỉnh và công bố công khai quy hoạch để các bộ, cơ quan, công ty nhà nước có cơ sở triển khai thực hiện các quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Nam Anh (Chinhphu.vn)