13:07 31/10/2008

Lập quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí, bù đắp một phần rủi ro trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng dầu khí
Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí, bù đắp một phần rủi ro trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò, thẩm lượng dầu khí
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí.

Quỹ được thành lập nhằm hỗ trợ kinh phí, bù đắp một phần rủi ro trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò , thẩm lượng dầu khí trong và ngoài nước và được giao cho Tập đoàn Dầu khí (Petro Vietnam) thực hiện trích lập, quản lý và sử dụng quỹ.

Các dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí sẽ được sử dụng nguồn đầu tư từ quỹ với điều kiện, các dự án đó đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định và có dự toán chi tiết đối với từng khối lượng công việc dự kiến thực hiện được Hội đồng Quản trị Petro Vietnam phê duyệt.

Theo quy chế sử dụng quỹ, Petro Vietnam có quyền tạm ứng kinh phí từ quỹ để tiến hành các dự án điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí trên cơ sở kế hoạch, tiến độ thực hiện và dự toán chi tiết được phê duyệt. Mức tạm ứng cụ thể đối với từng hạng mục công việc của dự án do Tổng giám đốc Tập đoàn quyết định nhưng tối đa không quá 90% tổng dự toán của dự án.

Ngoài ra,  quy chế cũng cho phép Petro Vietnam được sử dụng tạm thời tiền nhàn rỗi của quỹ cho các nhu cầu sản xuất kinh doanh khác của Tập đoàn theo nguyên tắc có hoàn trả, bảo đảm đủ nguồn chi của quỹ khi có nhu cầu sử dụng.

Quỹ tìm kiếm, thăm dò dầu khí sẽ được trích lập hàng năm từ các nguồn: trích không quá 10% tiền lãi dầu khí nước chủ nhà để lại hàng năm cho Petro Vietnam; trích 10% từ lợi nhuận sau thuế hàng năm của công ty mẹ và các nguồn vốn khác (nếu có).

Khi số dư quỹ bằng 10% vốn điều lệ của công ty mẹ là Petro Vietnam thì không trích các khoản nêu trên vào quỹ.