17:07 19/01/2009

Lập trường đại học phải có tối thiểu 50 tỷ đồng

Bảo Anh

Thủ tướng vừa ra quyết định cho phép thành lập các trường đại học trên phạm vi toàn quốc

Thủ tướng quy định, trường đại học phải đảm bảo diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9 m2/sinh viên.
Thủ tướng quy định, trường đại học phải đảm bảo diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9 m2/sinh viên.
Thủ tướng vừa ra quyết định cho phép thành lập các trường đại học trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập trường đại học, đồng thời thông báo kết quả xử lý cho chủ dự án đầu tư trong thời gian 20 ngày làm việc.

Để được thành lập, các dự án phải thỏa mãn các điều kiện cơ bản: phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7/2007; dự án xác định rõ mục tiêu nội dung chương trình, lộ trình đầu tư; được UBND cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của trường chấp thuận bằng văn bản và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án; đội ngũ giảng viên và cán bộ đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ; tổng diện tích đất xây trường không ít hơn 5 ha.

Đặc biệt, để được phê duyệt, dự án thành lập trường đại học phải có  vốn điều lệ thiểu là 50 tỷ đồng chỉ dành riêng để đầu tư xây dựng trường (không kể giá trị về đất đai).

Quyết định cũng nêu rõ, sau hai năm, kể từ khi Thủ tướng ký quyết định thành lập trường, nếu trường không chuẩn bị đủ các điều kiện để đào tạo và tuyển sinh thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ việc thu hồi quyết định thành lập trường.

Việc quyết định mở các ngành đào tạo và thời điểm tuyển sinh chỉ được thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập trường và phải bảo đảm: có đủ số lượng giảng viên cơ hữu đảm nhận tối thiểu 60% khối lượng chương trình của mỗi ngành đào tạo (giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt ít nhất 12%, giảng viên trình độ thạc sĩ đạt ít nhất 30%); diện tích nhà đã xây dựng đưa vào sử dụng đạt bình quân tối thiểu là 9 m2 /sinh viên; số giảng đường, phòng học, phòng chức năng đáp ứng đủ yêu cầu đào tạo; có giáo trình, tài liệu, thiết bị giảng dạy theo yêu cầu và có đầy đủ các công trình xây dựng phục vụ cho các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa...

Thủ tướng  Chính phủ sẽ quyết định đình chỉ, giải thể trường đại học khi thấy trường vi phạm các các quy định hiện hành về quản lý, đào tạo đại học.

Đối với việc chia, tách, sáp nhập  trường đại học (kể cả việc thành lập phân hiệu, cơ sở mới) được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định trong thời gian 90 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.