08:33 22/04/2011

LCG thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền và thưởng cổ phiếu

Minh Hà

Đại hội đồng cổ đông LCG thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ trong năm 2011

LCG dự kiến lãi 250 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kết quả thực hiện trong năm 2010; cổ tức là 25%.
LCG dự kiến lãi 250 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kết quả thực hiện trong năm 2010; cổ tức là 25%.
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Licogi16 (mã LCG-HOSE) thông qua kết quả kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh, tăng vốn điều lệ của công ty trong năm 2011.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của SJS đạt 1.011,54 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 234,97 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 238,36 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 7.369 đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản lượng đạt 2.795,447 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 2.130,343 tỷ đồng. Trong đó, tính riêng của công ty mẹ đạt 1.058 tỷ đồng tăng 46% so với kết quả thực hiện năm 2010; các công ty thành viên đạt 1.082,343 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng, tăng 11,3% so với kết quả thực hiện trong năm 2010; cổ tức là 25%.

Về phương án chia cổ tức 2010 và chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2010 với tỷ lệ 20% bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu .

Thời gian dự kiến chia trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%/mệnh giá sẽ thực hiện trước ngày 30/5/2011; và thực hiện chia thưởng trước ngày 30/6/2011. Công ty sẽ mua lại số cổ phiếu lẻ phát sinh làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng.