08:07 08/06/2011

LCG trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50%

Minh Nguyệt

LCG sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% trên mệnh giá, tương ứng với 2:1

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 17/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền, 21/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Licogi 16 (mã LCG-HOSE).

Theo đó, LCG sẽ trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% trên mệnh giá, tương ứng với 2:1 (cổ đông sở hữu hai cổ phiếu cũ được nhận một cổ phiếu mới).

Quyền nhận cổ phiếu thưởng sẽ không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thong và không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu lẻ là ngày 6/7/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng và tiền mua cổ phiếu lẻ (nếu có) tại nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu  thưởng tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty Cổ phần Licogi 16  tại 24A Phan Đăng Lưu, phường 6, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

Được biết, doanh thu thuần hợp nhất quý 1/2011 đạt 454,61 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 85,31 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 70,61 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 52,81 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với tổng giá trị sản lượng đạt 2.795,447 tỷ đồng; tổng doanh thu đạt 2.130,343 tỷ đồng.