10:22 19/01/2009

Lệ phí cấp phép xây dựng mới ở Hà Nội

Mỹ Dạ

UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về mức lệ phí cấp phép xây dựng mới

Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện đối tượng phải có giấy phép) phải nộp 50.000 đồng/giấy phép.
Nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện đối tượng phải có giấy phép) phải nộp 50.000 đồng/giấy phép.
UBND thành phố Hà Nội vừa có quyết định về mức lệ phí cấp phép xây dựng mới.

Theo đó, nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc diện đối tượng phải có giấy phép) phải nộp 50.000 đồng/giấy phép. Các loại công trình khác chịu mức lệ phí 100.000 đồng/giấy phép.

Mức phí xây dựng mới cũng được thành phố Hà Nội ban hành mới: thu phí theo chức năng công trình và địa điểm xây dựng tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng; nhà ở do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng để ở, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, tại các quận và Hà Đông nộp tỷ lệ 0,5%; các huyện còn lại và Sơn Tây nộp từ 0,1 tới 0,2% tổng chi phí xây dựng.

Cũng trong lĩnh vực xây dựng, mức lệ phí cấp biển số nhà mới, phải nộp 25.000 đồng/lần, cấp lại 20.000 đồng/lần.