09:07 07/05/2008

LGC dự kiến chia cổ tức 17%

H.Kỳ

Năm 2008, dự kiến doanh thu đạt 120 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến là 17%

Công ty Cổ phần Cơ khí - Điện Lữ Gia (LGC) đặt kế hoạch năm 2008 với doanh thu ước đạt 120 tỷ đồng, tăng 56,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 750% so với 2007; chia cổ tức dự kiến là 17%.

Được biết, năm 2007 vừa qua, LGC đạt 76,74 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế hơn 4 tỷ đồng; cổ tức 15%.

Đồng thời, LGC sẽ chào bán 5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ 30 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng. Cụ thể, LGC sẽ chào bán 4,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1,5 với giá chào bán 15.000 đồng/cổ phiếu, chào bán 150.000 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên cũng với giá 15.000 đồng/cổ phiếu; chào bán 350.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược gồm: Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO), Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (CII) và một số cổ đông chiến lược khác do Hội đồng Quản trị cân nhắc lựa chọn. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành này được dùng cho dự án xây dựng Khu chung cư Lữ Gia, Q.11 (Tp.HCM).