16:01 16/04/2008

LGC giải trình báo cáo tài chính năm 2007

M.Kiều

LGC giải trình về sự chênh lệch số giữa báo cáo tài chính quý 4/2007 so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007

Ngày 14/4/2008, theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (mã LGC-HOSE) đã có công văn giải trình về báo cáo tài chính năm 2007.

Cụ thể: Theo giải trình của công ty về bản cân đối kế toán thì khoản phát sinh 1,5 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 so với báo cáo tài chính quý 4/2007 là do trước đây công ty hạch toán khoản này vào tài khoản 1368 cho công ty con vay tiền nội bộ, nhưng khi kiểm toán công ty kiểm toán đã điều chỉnh bút toán sang tài khoản 1288 đầu tư ngắn hạn khác.

Về sự chênh lệch số giữa báo cáo tài chính quý 4/2007 so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 đã được kiểm toán cơ bản là do: báo cáo tài chính quý 4/2007 số liệu chưa được hợp nhất với công ty con mà chỉ có số liệu của công ty mẹ.

Ngoài ra, trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2007 có sự chênh lệch doanh thu và giá vốn hàng bán giữa báo cáo tài chính quý 4/2007 lớn hơn so với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2007 đã được kiểm toán là do khi làm báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán là loại trừ doanh thu và giá vốn hàng bán nội bộ do đó số doanh thu và giá vốn hàng bán của báo cáo hợp nhất giảm đi so với báo cáo tài chính quý 4/2007 chưa được hợp nhất.

Do giảm doanh thu và giá vốn hàng bán nội bộ cho nên lợi nhuận của báo cáo tài chính hợp nhất cũng giảm theo so với báo cáo tài chính quý 4/2007.