17:41 23/11/2009

Lịch trả cổ tức bằng tiền của NTP, TMC và DBC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của NTP, TMC và DBC

Ngày 28/12/2009, NTP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.
Ngày 28/12/2009, NTP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 của NTP, TMC và DBC.

* Ngày 2/12/2009 là hời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã NTP-HNX).

Theo đó, ngày 28/12/2009, NTP sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.

 Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính - Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - số 2 An Đà, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NTP vào các ngày 1, 2 và 3/12/2009.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, TMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 8% - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức - 740A Quốc lộ 52, phường Hiệp Phú, quận 9, Tp.HCM.

* Ngày 4/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam (mã DBC-HNX).

Theo đó, ngày 28/1/2010, DBC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dabaco Việt Nam - đường Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TMC và DBC vào các ngày 3, 4 và 7/12/2009.