10:00 14/05/2010

Lịch trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của CTS, NAG và NBC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của CTS, NAG và NBC

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức bằng tiền và cổ phiếu của CTS, NAG và NBC.

* 25/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX).

Theo đó, 10/6, CTS sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5,75%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 575 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - 306 Bà Triệu, Hà Nội.

* 26/5 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG-HNX).

Theo đó, ngày NAG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10:1 (10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty tại Khu 9, phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

* 1/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2009 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV (mã NBC-HNX).

Theo đó, ngày 23/6, NBC sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Than Núi Béo - TKV, số 799 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 23/6/2010.