15:05 22/05/2013

Lịch trả cổ tức của 9 doanh nghiệp niêm yết

Hà Anh

PGD, L10, CTD, TMS, RDP, CNG, MCP, LCM và TV4 thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền

Diễn biến giá cổ phiếu L10 trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu L10 trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
PGD, L10, CTD, TMS, RDP, CNG, MCP, LCM và TV4 thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để trả cổ tức.

* Ngày 10/6/2013, Công ty Cổ phần Phân phối khí thấp áp dầu Khí Việt Nam (mã PGD-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần LILAMA 10 (mã L10-HOSE) thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 30/5/2013.

* Ngày 17/6/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng Cotec (mã CTD-HOSE) trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2012 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6/2013.

* Ngày 20/6/2013, Công ty Cổ phần Transimex – Sài Gòn (mã TMS-HOSE) chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (4%) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (5%) bằng tiền. Tổng cộng  là 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 31/5/2013.

* Ngày 20/6/2013, Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (mã RDP-HOSE) thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6/2013.

* Ngày 20/6/2013, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 3/2012 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6/2013.

* Ngày 21/6/201, Công ty Cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 3/6/2013.

* Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HOSE) dự kiến phát hành 3.213.000 cổ phiếu, với tổng giám trị theo mệnh giá là 32,13 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 5/6.
 
* Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (mã TV4-HNX) dự kiến phát hành 1.815.261 cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá hơn 18,15 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2012 theo tỷ lệ 20%. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế năm 2012 của công ty. Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 19/6.