10:26 11/03/2009

Lịch trả cổ tức của HAS, LGC và HHC

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HAS, LGC và HH

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HAS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu HAS kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HAS, LGC và HHC.

* Ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Hà Nội (HAS-HOSE).

Theo đó, ngày 10/4/2009, HAS sẽ chi trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ 15%/ mệnh giá - 1.500 đồng/cổ phiếu.
   
* Ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2008 của Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia (LGC-HOSE).

Cụ thể, ngày 24/4/2009, LGC sẽ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HAS, LGC vào các ngày 19/3, 20/3 và 23/3/2009.

* Ngày 23/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà  (HHC-HASTC).

Theo đó, ngày 17/4/2009, HHC sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phiếu được nhận 300 đồng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HHC vào các ngày 20/3, 23/3 và 24/3/2009.