17:20 26/02/2009

Lịch trả cổ tức của HEV, VC3, SGH và HBD

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HEV, VC3, SGH và HBD

Ngày 22/4/2009, VC3 sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - Ảnh: Lê Tâm.
Ngày 22/4/2009, VC3 sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - Ảnh: Lê Tâm.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của HEV, VC3, SGH và HBD.

* Ngày 12/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Sách Đại học - Dạy nghề (HEV-HASTC).

Theo đó, ngày 9/4/2009, HEV sẽ trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 900 đồng. Dự kiến, ngày 4/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Hội trường Nhà xuất bản Giáo dục - 187 Giảng Võ, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HEV vào các ngày 11/3, 12/3 và 13/3/2009.

* Ngày 10/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 (VC3-HASTC).

Cụ thể, ngày 22/4/2009, VC3 sẽ thanh toán cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 300 đồng. VC3 cũng dự kiến trung tuần tháng 4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu VC3 vào các ngày 9/3, 10/3 và 11/3/2009.

* Ngày 12/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương (HBD-HOSE).

Theo đó, ngày 10/4/2009, HBD sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 5% - 1 cổ phần được nhận 500 đồng. HBD cũng cho biết, ngày 5/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và xin ý kiến cổ đông về việc chuyển niêm yết từ sàn Tp.HCM sang niêm yết tại sàn Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HBD vào các ngày 11/3, 12/3 và 13/3/2009.

* Ngày 9/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn (SGH-HOSE).

Theo đó, ngày 24/3/2009, SGH sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 12%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng. SGH cho biết, ngày 16/4/2009, công ty sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại lầu 10, Khách sạn Sài Gòn, số 41- 47 Đông Du, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SGH và các ngày 6/3, 9/3 và 10/3/2009.