15:46 17/03/2009

Lịch trả cổ tức của HLC và NST

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HLC và NST

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu NST kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu NST kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của HLC và NST.

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV (HLC-HASTC).

Theo đó, ngày 20/5/2009, HLC sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 12%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng.

Trước đó, ngày 26/4/2009 công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV -  phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nhằm báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; bàn phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2009;...

* Ngày 27/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức bằng tiền của Công ty Cổ phần Ngân Sơn (NST-HASTC).

Cụ thể, ngày 22/5/2009, NST sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 18%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.800 đồng.

Cũng theo thông báo của NST, ngày 20/4/2009, công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Văn phòng B – Khu công nghiệp Tiên Sơn - Bắc Ninh, nhằm thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008; thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 ;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HLC và NST ngày 26, 27 và 30/3/2009.