23:25 18/04/2009

Lịch trả cổ tức của SNG, TDH, DTT và SCD

N.Anh

Sàn Tp. HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức của SNG, TDH, DTT và SCD

Ngày 22/5/2009, TDH sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Ngày 22/5/2009, TDH sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 bằng tiền của SNG, TDH, DTT và SCD

* Ngày 4/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (SNG-HASTC)

Theo đó, ngày 29/5/2009, SNG sẽ chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 25%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 2.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SNG vào các ngày 29/4, 4/5 và 5/5/2009.

* 29/4/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 5/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH-HOSE).

Theo đó, ngày 22/5/2009, TDH sẽ chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 15%/mệnh giá - tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu

Địa điểm thanh toán cổ tức: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức - 384 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TDH vào những ngày 4, 5 và 6/5/2009.

* Ngày 28/4/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT-HOSE).

Theo đó, ngày 22/5/2009, DTT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành - 59-65 Huỳnh Mẫn Đạt, phường 5, quận 5, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DTT vào các ngày 27, 28 và 29/4/2009.

* Ngày 4/5/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 3/2008 của Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương (SCD-HOSE).

Theo đó, ngày 4/6/2009, SCD sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 300 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương - 379 Bến Chương Dương, quận 1, Tp. HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SCD vào các ngày 29/4, 4/5 và 5/5/2009.