11:37 03/03/2009

Lịch trả cổ tức của VIP, TNC, TRC và VTL

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VIP, TNC, TRC và VTL

Ngày 10/4/2009, VIP tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.
Ngày 10/4/2009, VIP tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của VIP, TNC, TRC và VTL.

* Ngày 11/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco (VIP-HOSE).

Theo đó, ngày 10/4/2009, VIP tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Bên cạnh đó, công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VIP vào các ngày 10/3, 11/3 và 12/3/2009.

* Ngày 13/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TNC-HOSE).

Cụ thể, ngày 10/4/2009, TNC trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 3%/mệnh giá - 300 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, ngày 31/3/2009, TNC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm thông qua tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008; kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2009;...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TNC vào các ngày 12/3, 13/3 và 16/3/2009.

* Ngày 16/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2008 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (TRC-HOSE).

Theo đó, ngày 1/4/2009, TRC tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%/mệnh giá - 500 đồng/cổ phiếu.

TRC thông báo, ngày 10/4/2009, công ty tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2008 tại văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh - quốc lộ 22B, Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh.

* Ngày 16/3/2009 là thời hạn ăng ký cuối cùng để đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Thăng Long (VTL-HASTC).

Cụ thể, ngày 15/4/2009, VTL trả cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Bên cạnh đó, công ty thông báo tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 vào ngày 10/4/2009 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thăng Long -  số 3 ngõ 191 Lạc Long Quân, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TRC và VTL vào các ngày 13/3, 16/3 và 17/3/2009.