22:21 13/07/2009

Lịch trả cổ tức của VNM và NSC

N.Anh

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của VNM và NSC

Ngày 5/8/2009, VNM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá.
Ngày 5/8/2009, VNM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá.
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức của VNM và NSC.

* 20/7/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 22/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng cho việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2009 và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE).

Theo đó, ngày 5/8/2009, VNM sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20%/mệnh giá - 2.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đó, VNM sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm quyết định việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 - 1 cổ phiếu hiện tại sẽ được nhận 1 cổ phiếu thưởng. Thời gian và địa điểm, công ty sẽ thông báo sau khi Hội đồng Quản trị có quyết định chính thức.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký địa điểm nhận cổ tức sẽ được thông báo sau.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNM vào những ngày 21, 22 và 23/7/2009.    

* 21/7/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 23/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức đợt 2/2008 bằng cổ phiếu, tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE).

Theo đó, NSC sẽ phát hành 1.845.104 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 32% - 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 32 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là 24/8/2009.

Bên cạnh đó, NSC sẽ phát hành 403.617 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 7%/mệnh giá - 100 cổ phiếu cũ được nhận 7 cổ phiếu mới. Ngày giao dịch dự kiến là 24/8/2009.

Và ngày 12/8/2009, NSC tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 8%/mệnh giá - 800 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký sẽ nhận cổ phiếu thưởng, cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền tại trụ sở chính công ty - số 1 Lương Định Của, Hà Nội.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán NSC vào những ngày 22, 23 và 24/7/2009.