10:02 05/03/2009

Lịch trả cổ tức của VNR, SVC, CTC và POT

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của VNR, SVC, CTC và POT

Ngày 31/3/2009, SVC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần.
Ngày 31/3/2009, SVC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa có thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức của VNR, SVC, CTC và POT.

* Ngày 16/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2008 và đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Tổng công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VNR-HASTC).

Theo đó, ngày 27/4/2009, VNR sẽ trả cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Trước đó, VNR thông báo ngày 24/4/2009, công ty đại hội cổ đông thường niên năm 2009 nhằm báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008, sử dụng lợi tức năm 2008; thông qua danh sách kiểm toán độc lập và lựa chọn kiểm toán độc lập năm 2009;...

* Ngày 16/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tổng hợp Sài Gòn (SVC-HASTC).

Cụ thể, ngày 31/3/2009, SVC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 5%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 500 đồng.

Công ty cũng thông báo dự kiến ngày 15/1/2009 công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.

* Ngày 16/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Văn hoá Du lịch Gia Lai (CTC-HASTC).

Theo đó, ngày 15/4/2009, CTC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VNR, SVC và CTC ngày 13/3, 16/3 và 17/3/2009.

* Ngày 20/3/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (POT-HASTC).

Theo đó, ngày 24/4/2009, POT tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 600 đồng.

Cùng ngày, công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong – Ba Đình – Hà Nội, nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008; báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009; bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (nếu có);...

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán POT ngày 19/3, 20/3 và 23/3/2009.