10:16 23/06/2009

Lịch trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của ICF và VE9

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng của ICF và VE9

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ICF từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu ICF từ tháng 4/2009 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của ICF và trả cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng của VE9.

* Ngày 1/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2008 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (mã ICF-HOSE).

Theo đó, ngày 23/7/2009, ICF sẽ trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản.   

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu ICF vào các ngày 30/6, 1/7 và 2/7/2009.

* Ngày 6/7/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HASTC).

Theo đó, VE9 trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 33:1 - cổ đông sở hữu 33 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới và trả cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 20:1 - cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VE9 vào các ngày 3/7, 6/7 và 7/7/2009.