10:36 18/11/2009

Lịch trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của PTS và SCJ

N.Anh

Trung tâm Lưu ký vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của PTS và SCJ

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu PTS từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu PTS từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu của PTS và SCJ.

* Ngày 23/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX).

Theo đó, ngày 11/12/2009, PTS trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính công ty, tại số 61 đường Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán PTS vào những ngày 20, 23 và 24/11/2009.

* Ngày 25/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn (mã SCJ-HNX).

Theo đó, SCJ phát hành 1.904.000 cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 5:2 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới) và phát hành thêm 2.856.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng, tỷ lệ thực hiện 5:3 - cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua 3 cổ phiếu mới.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu từ ngày 7/12 - 28/12/2009. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 7/12 - 30/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán thực hiện đăng ký quyền và nộp tiền tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn - xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SCJ vào những ngày 24, 25 và 26/11/2009.