11:34 05/11/2009

Lịch trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu của HDC và L62

N.Anh

HOSE thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức, chào bán cổ phiếu của HDC

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu của HDC.

* 12/11/2009 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 16/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) để trả cổ tức đợt 1/2009 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 10% - cổ đông sởhữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổphiếu mới. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 5/2/2010.

Bên cạnh đó, HDC sẽ chào bán 1.859.200 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện: 100:22,87 - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua 22,87 cổ phiếu mới, với giá chào bán là 20.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 26/11/2009 - 23/12/2009, thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 26/11/2009 - 25/12/2009. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 5/2/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán HDC vào những ngày 13, 16 và 17/11/2009.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 16/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Lilama 69-2 (mã L62-HNX).

Theo đó, L62 sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện: 2:1 - cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới với giá phát hành 13.000 đồng/ cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 25/11/2009 đến ngày 23/12/2009. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 25/11/2009 đến ngày 25/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua tại Công ty Cổ phần Lilama 69-2 - số 26, Tản Viên, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu L62 vào những ngày 13, 16 và 17/11/2009.