10:29 30/12/2010

Lịch trả cổ tức và thực hiện quyền mua cổ phiếu của VC9, TNG và ECI

Minh Nguyệt

HNX thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của VC9, TNG và ECI

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của VC9, TNG và ECI.

* 31/12/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 5/1/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền và thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (mã VC9-HNX).

Theo đó, ngày 18/3/2011, VC9 sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).

Đồng thời, VC9 sẽ phát hành 4.000.000 cổ phần nhằm thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm theo tỷ lệ 1:0,5 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua được mua 0,5 cổ phần mới) với giá 10.000 đồng.

Chứng khoán phát hành thêm là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 19/1/2011 đến 22/2/2011. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ ngày 19/1/2011 đến 24/2/2011.

* 5/1/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 7/1/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền, thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã TNG-HNX).

Theo đó, ngày 24/1/2011, TNG sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 10% (1 cổ phần được nhận 1.000 đồng) và công ty sẽ phát hành 4.343.775 cổ phần nhằm thực hiện quyền mua cổ phần theo tỷ lệ 2:1 (1 cổ phần được hưởng 1 quyền, 2 quyền được mua 1  cổ phần mới) với giá 13.000 đồng.

Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 24/1/2011 đến 21/2/2011; Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt mua từ ngày 24/1/2011 đến ngày 24/2/2011.

* 6/1/2011 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 10/1/2011 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục (mã ECI-HNX).

Theo đó, ngày 24/1/2011, ECI sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).