19:30 21/03/2015

Liên hoan doanh nghiệp Rồng Vàng và Thương hiệu Mạnh

Việt Tuấn - Từ Nguyên

Chương trình Liên hoan năm nay là ngày hội gặp mặt của 71 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 95 doanh nghiệp Việt

<br>
<br>