14:49 25/10/2010

LIX: Lãi hơn 53 tỷ đồng trong 9 tháng

Hà Vy

LIX công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010 và giải trình lợi nhuận quý 3/2010 giảm 41,46% so với cùng kỳ

Sản phẩm của LIX
Sản phẩm của LIX
Công ty Cổ phần Bột giặt (mã LIX-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2010 và giải trình lợi nhuận quý 3/2010 giảm 41,46% so với cùng kỳ.

Theo báo báo tài chính quý 3/2010, LIX công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3/2010 đạt 230,317 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 707,105 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3/2010 đạt 13,45 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2010 đạt 53,18 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 5.910 đồng, EPS quý 3/2010 đạt 1.495 đồng.

LIX cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 3/2010 giảm 9,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 41,46% so với cùng kỳ năm 2009 (22,99 tỷ đồng) là do giá vốn hàng bán tăng 24,67 tỷ đồng do giá nguyên nhiên vật liệu trong quý 3/2010 tăng cao, doanh thu chỉ tăng 8,83 tỷ đồng do vậy làm cho lợi nhuận gộp giảm 15,84 tỷ đồng; Doanh thu hoạt động tài chính tăng 0,47 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 0,27 tỷ đồng làm lợi nhuận tăng 0,2 tỷ đồng và chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm làm cho lợi nhuận tăng 3,05 tỷ đồng. Do vậy lợi nhuận khác giảm 125 triệu đồng đã làm tổng lợi nhuận trước thuế giảm 12,71 tỷ đồng.

Năm 2010, LIX thông qua kế hoạch sả xuất kinh doanh với tổng doanh thu đạt 930 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng; cổ tức 30%.