16:18 30/08/2011

Lợi nhuận Bảo Việt giảm nhẹ do tăng trích dự phòng

Minh Tú

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng của Bảo Việt là do tăng các khoản chi phí trích lập dự phòng

Định kỳ mỗi năm hai lần Bảo Việt tổ chức họp báo để công bố kết quả kinh doanh.
Định kỳ mỗi năm hai lần Bảo Việt tổ chức họp báo để công bố kết quả kinh doanh.
Ngày 30/8, Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo Việt) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2011 với doanh thu hợp nhất đạt 7.002 tỷ đồng, tăng 1.119 tỷ, tương đương với tỷ lệ tăng trưởng hai con số là 19% so với cùng kỳ năm 2010.

Doanh thu từ hoạt động bảo hiểm đạt 4.518 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2010. Doanh thu từ các hoạt động tài chính đạt 1.572 tỷ đồng, tăng trưởng 12,7%; từ hoạt động ngân hàng đạt 799 tỷ đồng, tăng trưởng 110%.

Doanh thu khai thác mới của bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 35,4% so với cùng kỳ 2010. Theo Bảo Việt, doanh thu khai thác mới tăng trưởng cao là do Tập đoàn đã đầu tư nâng cao năng suất, hiệu quả và tính chuyên môn hóa hệ thống phân phối trên toàn quốc, các sản phẩm bảo hiểm được thiết kế đa dạng, đảm bảo đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm phi nhân thọ đạt mức tăng trưởng 14,6% so với 6 tháng đầu năm 2010 do các nghiệp vụ có tỷ trọng doanh thu lớn đều có tốc độ tăng trưởng khá cao như bảo hiểm sức khỏe (54,2%) bảo hiểm xe cơ giới (18,3%), bảo hiểm hàng hóa (20,3%).

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn đạt 665 tỷ đồng, hoàn thành 46% kế hoạch năm. Theo giải thích của đại diện Bảo Việt, sự giảm nhẹ của lợi nhuận trước thuế so với cùng kỳ 2010 (716,6 tỷ đồng) là do tăng các khoản chi phí trích lập dự phòng do thị trường chứng khoán tiếp tục suy giảm so với thời điểm 31/12/2010; và trong 6 tháng cuối năm 2011, Tập đoàn tin tưởng sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Về cơ cấu, trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đóng góp 70% tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Bảo Việt; trong đó lợi nhuận trước thuế của kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 199 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 268 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động ngân hàng 6 tháng đạt 225 tỷ đồng, cao hơn 31% so với cùng kỳ năm ngoái.