23:53 04/08/2009

Lợi nhuận HSBC giảm 51% so với nửa đầu năm 2008

M.Đức

Tập đoàn HSBC công bố lợi nhuận trước thuế 5,019 tỷ USD, giảm 5,228 tỷ USD hay 51% so với nửa đầu năm 2008

Tổng tài sản của Tập đoàn HSBC tính đến 30/6/2009 là 2.422 tỷ USD, giảm 105 tỷ USD tương đương khoảng 4% so với thời điểm 31/12/2008.
Tổng tài sản của Tập đoàn HSBC tính đến 30/6/2009 là 2.422 tỷ USD, giảm 105 tỷ USD tương đương khoảng 4% so với thời điểm 31/12/2008.
Ngày 3/8, Tập đoàn HSBC công bố báo cáo tài chính giữa kỳ năm 2009 với lợi nhuận trước thuế 5,019 tỷ USD, giảm 5,228 tỷ USD hay 51% so với nửa đầu năm 2008.

Theo công bố trên, thu nhập thuần từ hoạt dộng cho vay và huy động vốn với tổng giá trị 20,538 tỷ USD đã đem lại lợi nhuận 640 triệu USD cho HSBC, giảm 3% so với nửa đầu năm 2008.

Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trước khi trích lập quỹ dự phòng cho nợ xấu và quỹ dự phòng rủi ro tín dụng với tổng giá trị 34,741 tỷ USD là 4,734 tỷ USD, so với nửa đầu 2008 giảm 12%.

Tổng chi phi hoạt động của tập đoàn này là 16,658 tỷ USD, giảm 3,482 tỷ USD tương đương với 17% so với nửa đầu 2008; về cơ bản, chi phí hoạt động giảm 6%. Hệ số hiệu quả chi phí của HSBC nửa đầu năm 2009 là 47,9% so với 51,10% của nửa đầu năm 2008.

Dự phòng nợ xấu và rủi ro tín dụng của HSBC theo công bố là 13,931 tỷ USD cho nửa đầu năm 2009, cao hơn nửa đầu năm 2008 là 3,873 tỷ USD.

Hệ số vốn cấp một và tổng hệ số vốn của Tập đoàn được duy trì vững ở mức 10,1% và 13,4%, tính đến 30/6/2009.

Tổng tài sản của Tập đoàn HSBC tính đến 30/6/2009 là 2.422 tỷ USD, giảm 105 tỷ USD tương đương khoảng 4% so với thời điểm 31/12/2008.