09:29 24/12/2007

LTC trả cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

2/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007

2/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC-HASTC) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007 và phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt 2/2007.

Theo đó, công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2007 cho cổ đông bằng tiền mặt theo tỷ lệ 24% và chào bán thêm 1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:2 (sở hữu 3 cổ phiếu được mua thêm 2 cổ phiếu mới) với giá 22.000 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phiếu được mua làm tròn đến hàng chục, những cổ phần được mua có hàng đơn vị nhỏ hơn 10 sẽ được làm tròn xuống 0). Số cổ phần cổ đông hiện hữu không mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phương án xử lý với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.