14:57 10/11/2008

Lùi thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu

Quỳnh Lam

Thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu sẽ được lùi đến tháng 5/2009, thay vì mốc dự kiến 1/1/2009

Tổng chi cho cải cách tiền lương trong năm 2009 sẽ giảm từ 43.600 tỷ đồng xuống còn 36.600 tỷ đồng.
Tổng chi cho cải cách tiền lương trong năm 2009 sẽ giảm từ 43.600 tỷ đồng xuống còn 36.600 tỷ đồng.
Thời điểm điều chỉnh lương tối thiểu sẽ được lùi đến tháng 5/2009, thay vì mốc dự kiến 1/1/2009.

Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Theo đó, dự toán chi ngân sách được điều chỉnh giảm, tổng chi cho cải cách tiền lương trong năm 2009 sẽ giảm từ 43.600 tỷ đồng xuống còn 36.600 tỷ đồng.

Về vấn đề lương tối thiểu,  năm 2009, vẫn thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu từ 540.000 đồng/tháng lên 650.000 đồng/tháng, nhưng lùi thời điểm điều chỉnh vào tháng 5/2009; tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn và giãn một số chính sách chi có liên quan đến tiền lương.

Trước đó, Chính phủ đã nhất trí với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thời gian điều chỉnh lương.

Theo đề xuất này, đối với khu vực doanh nghiệp, mức lương này sẽ được thực hiện từ 1/1/2009; đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hưởng lương từ ngân sách thời gian áp dụng có thể chậm hơn 3 tháng (tháng 4/2009).