09:32 15/07/2008

Lương hưu đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện

TBKTVN

Tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho vợ tôi. Xin cho biết chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào và có bao gồm bảo hiểm y tế như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Tôi muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho vợ tôi. Xin cho biết chế độ hưu trí đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào và có bao gồm bảo hiểm y tế như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

(P.H.Phúc, Thị xã Sông Công, Thái Nguyên)

Theo quy định tại điều 9 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (Bảo hiểm xã hội) về Bảo hiểm xã hội tự nguyện thì: Mức lương hưu hàng tháng của người đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định này hoặc mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại điều 17 Nghị định này tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%.

Người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 9 Nghị định này, nếu đóng bảo hiểm xã hội trên 30 năm đối với nam, trên 25 năm đối với nữ, thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội kể từ năm thứ 31 trở đi đối với nam và năm thứ 26 trở đi đối với nữ, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định tại điều 16 Nghị định này hoặc mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng Bảo hiểm xã hội quy định tại điều 17 Nghị định này.

Khi tính mức lương hưu hằng tháng đối với người có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, mà mức lương hưu hằng tháng thấp hơn mức lương tối thiểu chung tại thời điểm hưởng lương hưu thì được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung. Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế do Chính phủ quy định.

Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng được hưởng bảo hiểm y tế do quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đảm bảo.