10:20 10/02/2011

LUT: Phát hành thêm cổ phiếu với tỷ lệ 100:117

Hà Liên

LUT sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ thực hiện: 100:117 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu

Công trình đang thi công của LUT.
Công trình đang thi công của LUT.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo 18/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 22/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lương Tài (mã LUT-HNX).

Theo đó, LUT sẽ thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ thực hiện: 100:117 (1 cổ phiếu thì được 01 quyền mua. 100 quyền mua thì sẽ được mua thêm 117 cổ phiếu, số cổ phiếu được mua sẽ làm tròn xuống đến hàng chục (nếu có) với giá 12.000 đồng.

Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 7/3/2011 đến ngày 29/3/2011; Thời gian đăng ký đặt mua cổ phiếu từ ngày 7/3/2011 đến ngày 1/4/2011.

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán việc đặt mua, chuyển nhượng và thanh toán tiền được thực hiện tại Công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán việc đặt mua, chuyển nhượng và thanh toán tiền được thực hiện tại Trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 của LUT đạt 61,37 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 134,31 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 8,16 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 12,38 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 2.247 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 1.481 đồng.

Năm 2010, LUT thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu dự kiến đạt 120 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng.