22:34 08/07/2010

MAC trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

Hà Anh

MAC trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5% và trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 21/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2009 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC-HNX).

Theo đó, ngày 12/8, MAC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng) và dự kiến trong tháng 9/2010, MAC sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,5%/cổ phiếu.

Đồng thời, MAC sẽ phát hành 800.000 cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 4:1 với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 2/8 - 25/8/2010. Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền từ ngày 2/8 - 27/8/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải - số 8A đường Vạn Mỹ - quận Ngô Quyền - Hải Phòng.