08:31 07/07/2008

Machinco 1 được chào bán cổ phần

M.Kiều

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thiết bị

Ngày 4/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra công văn số 1299/UBCK-QLPH chấp thuận về nguyên tắc việc chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Thiết bị (Machinco1).

Cũng theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để hoàn tất thủ tục đăng ký, Machinco 1 phải gửi cho Ủy ban Chứng khoán 6 bản cáo bạch chính thức (bao gồm đầy đủ phụ lục và chữ ký theo quy định tại Thông tư 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007) để cơ quan này chấp thuận trước khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài ra, trong thời hạn 7 ngày, sau khi được Ủy ban Chứng khoán cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu, công ty phải công bố bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp.

Bản dự thảo công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu phải được gửi cho Ủy ban Chứng khoán trước khi thực hiện việc công bố thông tin ra công chúng. Sau khi kết thúc đợt phát hành, công ty phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Báo cáo kết quả đợt chào bán trong thời hạn 10 ngày, kể từ khi kết thúc đợt chào bán, kèm theo bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa vốn về số tiền thu được trong đợt chào bán.