10:19 05/06/2009

Maritime Bank và Habubank được phát hành giấy tờ có giá dài hạn

N.Anh

Maritime Bank được phát hành 5.000 tỷ đồng và Habubank là 3.000 tỷ đồng giấy tờ có giá dài hạn bằng VND năm 2009

Giao dịch tại một chi nhánh của Maritime Bank.
Giao dịch tại một chi nhánh của Maritime Bank.
Ngày 3/6/2009, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) phát hành giấy tờ có giá dài hạn bằng VND năm 2009 với tổng mệnh giá 5.000 tỷ đồng.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã cho phép Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng.

Theo quyết định này, lãi suất giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 do Maritimebank và Habubank quy định phù hợp với các quy định tại quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Maritimebank và Habubank phải thực hiện việc phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 theo Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN nêu trên.

Đồng thời, Maritimebank và Habubank có trách nhiệm sử dụng vốn phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2009 hiệu quả, đảm bảo an toàn hoạt động theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.