22:18 13/11/2009

MB xác định hai phương án phát hành 90 triệu cổ phiếu

Minh Đức

Ngân hàng Quân đội (MB) đã xác định hai phương án phát hành 90 triệu cổ phiếu, tương đương với 900 tỷ đồng mệnh giá

Trong trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước cho phép, MB sẽ ưu tiên phương án có trích các quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Trong trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước cho phép, MB sẽ ưu tiên phương án có trích các quỹ để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.
Ngân hàng Quân đội (MB) đã xác định hai phương án phát hành 90 triệu cổ phiếu, tương đương với 900 tỷ đồng mệnh giá.

Ngày 13/11, MB thông báo đã tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường với đa số các cổ đông thông qua các vấn đề mà Hội đồng Quản trị trình tại đại hội; thông qua phương án tăng vốn điều lệ MB năm 2009 điều chỉnh với hai phương án.

Phương án thứ nhất là phát hành 90 triệu cổ phiếu tương đương với 900 tỷ đồng mệnh giá thông qua việc bán cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, cổ đông tiềm năng trong và ngoài nước với giá thỏa thuận và bán cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu với giá bán bằng mệnh giá và thực hiện trước 31/12/2009.

Phương án thứ hai là phát hành 90 triệu cổ phiếu, tương đương với 900 tỷ đồng mệnh giá thông qua việc bán cổ phiếu cho các cổ đông chiến lược, cổ đông tiềm năng trong và ngoài nước với giá thỏa thuận, bán cho cán bộ nhân viên với giá bán bằng mệnh giá. Trích các quỹ theo quy định của pháp luật để chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và thực hiện trước 31/12/2009.

MB cho biết, trong trường hợp được cơ quan quản lý nhà nước cho phép sử dụng quỹ thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác theo quy định của pháp luật để chia cổ phiếu thưởng, thì ngân hàng này ưu tiên thực hiện phương án hai.

Tại đại hội trên, đại hội đồng cổ đông cũng nhất trí thông qua phương án sử dụng vốn chủ  sở hữu MB năm 2009 điều chỉnh và thông qua điều lệ sửa đổi, bổ  sung.

Được biết, MB cũng vừa thông báo việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi phát hành đợt 2/2007 thành cổ phiểu. Theo đó, thời điểm chốt danh sách người sở hữu trái phiểu chuyển đổi đợt 2/ 2007 là 17h ngày 10/11/2009 và ngày chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu sẽ là ngày MB hoàn thành các thủ tục đăng ký mức vốn mới với cơ quan quản lý nhà nước và sẽ có thông báo chính thức.