16:27 10/01/2012

MCF và PVE chào bán cổ phiếu cho cổ đông

Minh Hà

Hai doanh nghiệp trên HNX là MCF và PVE thông báo trả cổ tức năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Diễn biến giá cổ phiếu MCF trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Diễn biến giá cổ phiếu MCF trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm (mã MCF-HNX) thông qua phương án tạm ứng cổ tức và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Theo đó, MCF sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 22%, tương ứng 100:22 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyển và cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 22 cổ phiếu mới).

Đồng thời, công ty sẽ phát hành 3.730.000 cổ phiếu chào bán cố phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1,0657 (1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cỏ đông thực hiện quyền sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua thêm 1,0657 cổ phiếu trong đợt chào bán).

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, tiến hành chọn thời gian cho cổ đông đăng ký mua cố phiếu và các vấn đề khác liên quan đến việc tạm ứng và phát hành thêm theo đúng quy định của các cơ quan quản lý nhà nước.

Trong khi đó, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVE-HNX) thông báo ngày 6/1 là ngày giao dịch hưởng quyền, 10/1 là thời hạn đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2011 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, ngày 10/2/2012, PVE sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2011 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Đồng thời, công ty cũng sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:15 (1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua thêm 15 cổ phiếu mới) với giá phát hành 10.000 đồng.

Đây là loại cổ phiếu đặt mua tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 18/1/2012 - 22/2/2012. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 18/1/2012 đến ngày 24/2/2012.