10:42 03/11/2009

MCG trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Ngày 30/11, MCG sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ trả cổ tức 10% trên mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo ngày 12/11/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền và phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã MCG-HOSE).

Theo đó, ngày 30/11/2009, MCG sẽ trả cổ tức với tỷ lệ trả cổ tức 10% trên mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phần.

Bên cạnh đó, MCG dự kiến sẽ phát hành 1.320.000 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ với tỷ lệ thực hiện 10%, lấy từ nguồn thặng dư vốn cổ phần - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận được 10 cổ phiếu mới. Thời gian giao dịch dự kiến là tháng 1/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu MCG vào những ngày 11, 12, 13/11/2009.