16:12 16/02/2011

MCP: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3

Minh Nguyệt

Ngày 11/3, MCP sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 8%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng

Ngày 15/2/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo ngày 22/2 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 24/2 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2010 của Công ty Cổ phần In và Bao bì Mỹ Châu (mã MCP-HOSE).

Theo đó, MCP dự kiến phát hành 2.453.676 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:3 (1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 10 quyền mua sẽ được mua 3 cổ phiếu phát hành thêm) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông được tự do chuyển nhượng. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 3/3/2011 đến ngày 28/3/2011. Thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 3/3/2011 đến ngày 30/3/2011.

Ngày 11/3, công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2010 bằng tiền với tỷ lệ 8%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

Theo báo cáo tài chính MCP công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2010 đạt 94,23 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 266 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2010 đạt 9,33 tỷ đồng, lũy kế cả năm 2010 đạt 18,38 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm 2010 đạt 2.248 đồng, EPS quý 4/2010 đạt 1.141 đồng.