09:20 21/12/2007

MCV phát hành thêm cổ phiếu

H.Vũ

2/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng chốt danh sách cổ đông

2/1/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Cavico Việt Nam khai thác mỏ và xây dựng (mã MCV-HOSE) chốt danh sách cổ đông phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Theo đó, MCV sẽ phát hành với tổng số lượng là 5,2 triệu cổ phiếu. Trong đó, phát hành 2,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 với giá bằng 50% bình quân giá đóng cửa 5 ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền 2 ngày.

Bên cạnh đó, công ty còn chào bán cho cán bộ công nhân viên 230.000 cổ phiếu với giá bằng 110% giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và chào bán 2.670.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá tối thiểu bằng 130% giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.