17:01 24/10/2008

MEC công bố lãi gần 16 tỷ trong 9 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (mã MEC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008

Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (MEC-HASTC) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2008.

Cụ thể: doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 3 của công ty đạt 70,514 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2008 đạt 234,360 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trong quý 3 đạt 5,441 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 15,737 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 3,934 đồng.

Được biết, MEC đã đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 270,06 tỷ đồng, doanh thu đạt 260,82 tỷ đồng, nộp ngân sách 15,43 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 14,43 tỷ đồng, trả cổ tức dự kiến 15%.