08:48 22/02/2012

MHC bị hủy niêm yết bắt buộc

Hà Anh

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ MHC -72,1 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2011 là -77,5 tỷ đồng

Diễn biến giá cổ phiếu MHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Diễn biến giá cổ phiếu MHC trong 3 tháng qua. Nguồn: HSX.
Ngày 20/2/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HSX) đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2011 của Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội (mã MHC-HSX).

Theo đó: lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là -72,1 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2011 là -77,5 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2011 là 96,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Hàng Hải Hà Nội đã bị lỗ 2 năm liên tiếp 2009, 2010 và đang được giao dịch dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.

Căn cứ theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định 84/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007: “Chứng khoán bị huỷ bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây: Kết quả sản xuất, kinh doanh bị lỗ trong ba năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính năm gần nhất trước thời điểm xem xét.”

Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ thực hiện các thủ tục hủy niêm yết theo quy định nếu kết quả trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2011 của MHC có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là số âm và/ hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.