15:14 22/09/2010

MHL và KHB được chào bán cổ phiếu ra công chúng

Minh Nguyệt

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho MHL và KHB

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 674/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên (mã MHL-HNX) và Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 673/UBCK-GCN cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX).

* MHL được chào bán 2.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 20 tỷ đồng.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch.
      
Hiện tại, Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số R1 - 49 Khu phố Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, quận 7, Tp.HCM.
      
* KHB được chào bán 5.000.000 cổ phiếu ra công chúng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó: 2.540.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 63.500 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và 2.396.500 cổ phiếu cho nhà đầu tư bên ngoài với tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá là 50 tỷ đồng.
         
Trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu có hiệu lực, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình phải thực hiện phân phối cổ phiếu theo phương án nêu trong bản cáo bạch. Tổ chức tư vấn phát hành là Công ty Chứng khoán Beta.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Khoáng sản Hòa Bình có vốn điều lệ thực góp 12,7 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại xã Thống Nhất, Tp. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.