09:42 23/05/2008

Mía đường Lam Sơn trả cổ tức bằng tiền mặt

M.Kiều

Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông cho năm 2007 là 20%/mệnh giá

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM, ngày 30/5/2008 là ngày đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) chia cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông cho năm 2007.

Dự kiến, tỷ lệ cổ tức mà công ty sẽ trả cho các cổ đông là 20%/mệnh giá (2.000 đồng/1 cổ phiếu) vào ngày 25/6/2008.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán chi nhánh Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu LSS vào các ngày 29, 30/5 & 2/6/2008.