11:08 17/06/2008

MIC chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu

Nguyệt Ánh

Ngày 26/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng của MIC tiến hành chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20:3

Theo sàn Hà Nội, ngày 26/7/2008 là ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam (MIC-HASTC) tiến hành chia cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, để chia cổ tức năm 2007 bằng cổ tức công ty MIC sẽ phát hành thêm với số lượng 194.250 cổ phần với tỷ lệ thực hiện là 20:3 (cổ đông sở hữu 20 cổ phần được nhận 3 cổ phần mới). Cổ phần mới phát hành thêm là cổ phần phổ thông và được tự do chuyển nhượng; cổ phần chi trả cổ tức nếu có số lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị.

Thời gian đối với các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 23/6/2008; các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 24/6/2008.

Bên cạnh đó, công ty sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm và đề cử nhân sự, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát. Thời gian thực hiện dự kiến ngày 3/7/2008.