08:29 11/08/2011

MKP khóa room nhà đầu tư nước ngoài

Hà Anh

Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) công bố về việc khóa room nhà đầu tư nước ngoài

MKP lãi 42,36 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
MKP lãi 42,36 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.
Công ty Cổ phần hóa – dược phẩm Mekophar (mã MKP-HSX) công bố về việc khóa room nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, nhằm thực hiện công văn số 2335/UBCKNN-PTTT ngày 29/7/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc khóa room nhà đầu tư nước ngoài đối với MKP, Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) thông báo thực hiện điều chỉnh số lượng cổ phiếu còn được nắm giữ thêm của nhà đầu tư nước ngoài đối với mã chứng khoán MKP từ 4.140.769 cổ phiếu xuống còn 0 cổ phiếu, kể từ ngày 1/8/2011.

Được biết, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 2 của MKP đạt 259,74 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 502,42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế trong quý 2 đạt 23,6 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng năm 2011 đạt 42,36 tỷ đồng.

MKP cho biết, doanh thu quý 2/2011 đạt 23,6 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2010 (19,99 tỷ đồng) là do trong điều kiện nguyên vật liệu và các chi phí khác tăng, nhưng công ty đã cố gắng tăng trưởng doanh thu bán hàng quý 2/2011 tăng 26,7% so với quý 2/2010 (222,64 tỷ đồng). Trong đó chủ yếu doanh thu bán thành phẩm tăng 12%; doanh thu bán hàng hóa tăng 15%; doanh thu bán vật tư và cung cấp dịch vụ giảm 0,3%.

Đồng thời trong năm 2011, công ty cũng đã tiết kiệm các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí sửa chữa lớn không phát sinh lớn nên lợi nhuận quý 2/2011 tăng so với cùng kỳ.

Năm 2011, MKP đặt mục tiêu với doanh thu đạt 950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 92 tỷ đồng; cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ.