15:09 10/06/2008

MLG ký kết hợp tác với BIDV

Kim Oanh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh vừa ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (MLG) vừa ký kết hợp đồng hợp tác toàn diện với Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV).

Với mạng lưới cung cấp dịch vụ rộng khắp của Mai Linh, BIDV có điều kiện nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô các dịch vụ tài chính ngân hàng. Ngược lại, thông qua BIDV, Mai Linh có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cung cấp các dịch vụ vận tải, du lịch, xây dựng..., phát triển các hoạt động tài chính gắn với kinh doanh đa lĩnh vực.

BIDV sẽ sử dụng các dịch vụ vận tải, du lịch, xây dựng, thương mại, truyền thông... do Mai Linh cung cấp với mức giá cạnh tranh, ưu tiên về chất lượng. Mai Linh được ưu tiên trong việc sử dụng các dịch vụ tài chính Ngân hàng do BIDV cung cấp.

Tại lễ ký kết, MLG và BIDV đã ký kết các hoạt động dịch vụ có thể triển khai trong thời gian trước mắt như dự án thẻ online, tài trợ tín dụng ngắn hạn, hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ cho các dự án tại Việt Nam và Lào, tài trợ dưới dạng tín dụng trung - dài hạn cho các dự án đầu tư khác.

MLG cung cấp các địa điểm lắp đặt ATM và dịch vụ thu đổi ngoại tệ tại các địa điểm kinh doanh, quảng bá thương hiệu BIDV.