22:50 04/04/2009

Mở rộng hỗ trợ lãi suất 4% cho các khoản vay trung và dài hạn

Minh Đức

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho các khoản vay trung và dài hạn, thay vì chỉ ngắn hạn trước đó

Đây là một chính sách mới nhằm góp phần thúc đẩy mạnh hơn chủ trương kích cầu đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng của Chính phủ.
Đây là một chính sách mới nhằm góp phần thúc đẩy mạnh hơn chủ trương kích cầu đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng của Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho các khoản vay trung và dài hạn, thay vì chỉ ngắn hạn trước đó.

Ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng.

Quyết định trên được ban hành sau đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính, có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các đối tượng thực hiện hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại, như quy định tại Quyết định số 131 trước đó, các công ty tài chính theo quy định tại Quyết định số 333. Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các đối tượng cho vay ưu đãi với các mức lãi suất hỗ trợ quy định.

Đối tượng áp dụng của chính sách mới này là các khoản vay trung, dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam (theo các hợp đồng tín dụng ký kết trước và sau ngày 1/4/2009 của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê thuộc các ngành và lĩnh vực kinh tế.

Theo Quyết định 443, nguyên tắc hỗ trợ lãi suất là các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính cho vay các nhu cầu vốn trung, dài hạn để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng theo cơ chế cho vay thông thường, thực hiện hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Mức lãi suất hỗ trợ tiền vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế trong khoảng thời gian nói trên. Khi thu lãi tiền vay, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho khách hàng.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao Ngân hàng Nhà nước tiến hành hướng dẫn cụ thể thực hiện chính sách này, phối hợp cùng Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc triển khai trên thực tế.

Đối với các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính, phải thực hiện việc hỗ trợ lãi suất cho vay theo đúng quy định; không được từ chối hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay thuộc đối tượng được hỗ trợ; thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định với Ngân hàng Nhà nước.

Như vậy, sau Quyết định 131 ngày 23/1/2009 (hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay ngắn hạn), quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục mở rộng thêm cho các khoản vay trung và dài hạn. Đây là một chính sách mới nhằm góp phần thúc đẩy mạnh hơn chủ trương kích cầu đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, ngăn chặn suy giảm kinh tế và duy trì tăng trưởng của Chính phủ.