18:56 30/03/2017

Một năm tính lãi ngân hàng theo bao nhiêu ngày?

Hồng Nhung

Có tình trạng vướng mắc khó giải quyết, thậm chí khiếu nại kéo dài khi xác định năm 360 hay 365 ngày

Có tổ chức tín dụng thực hiện tính, thu/trả lãi trên số ngày thực tế 
theo lịch (365 ngày hoặc 366 ngày), nhưng khi quy đổi lãi năm thỏa thuận
 trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 
ngày.
Có tổ chức tín dụng thực hiện tính, thu/trả lãi trên số ngày thực tế theo lịch (365 ngày hoặc 366 ngày), nhưng khi quy đổi lãi năm thỏa thuận trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 ngày.
Ngân hàng Nhà nước xây dựng xem xét xây dựng lại quy định về cách tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa cán bộ tín dụng với khách hàng, do phát sinh bất cập.

Cách tính lãi thực hiện theo Quyết định số 652/2001/QĐ-NHNN từ năm 2001, đến nay có những vướng mắc, cũng như có thay đổi trong các văn bản pháp lý mới ban hành.

Một vướng mắc nổi bật là quy định về số ngày trong một năm tại Quyết định 652 chưa thống nhất với Luật Dân sự hiện hành và số ngày thực tế trong năm.

Cụ thể, tại điều 9 Quyết định 652 quy định cứng thời gian chuẩn để tính lãi theo năm được quy ước là “một năm có 360 ngày”. Còn điểm a khoản 1 điều 146 Luật Dân sự năm 2015 quy định về thời hạn, thời điểm tính thời hạn “một năm là 365 ngày”; và ngày thực tế theo lịch thì trong một năm là 365 ngày hoặc 366 ngày (đối với năm nhuận).

Trên thực tế, hoạt động thu, trả lãi từ hoạt động cấp tín dụng và nhận tiền gửi tại các tổ chức tín dụng đang thực hiện không thống nhất. Có tổ chức tín dụng thực hiện tính, thu/trả lãi trên số ngày thực tế theo lịch (365 ngày hoặc 366 ngày), nhưng khi quy đổi lãi năm thỏa thuận trên hợp đồng về lãi suất ngày thì tính trên số ngày quy ước là 360 ngày.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sự không thống dẫn trên đến tình trạng vướng mắc khó giải quyết, thậm chí dẫn đến khiếu nại kéo dài giữa khách hàng và tổ chức tín dụng về việc áp dụng số ngày trong một năm để tính, thu/trả lãi.

Theo đó, để tuân thủ quy định tại Luật Dân sự và phù hợp với ngày thực tế theo lịch, Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo quy định: “Thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/tháng, %/tuần sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) và ngược lại được tính theo quy định tại tiết a, tiết c, tiết đ khoản 1 điều 146 Luật dân sự”; và quy định công thức tính lãi có số ngày cơ sở để tính tiền lãi theo lãi suất %/năm là 365 ngày.