08:21 16/05/2011

MSN lập văn phòng đại diện ở Singapore

Hà Vy

Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang và/hoặc ông Madhur Maini - Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập văn phòng

Quý 1/2011, lợi nhuận thuần của MSN đạt 388,858 tỷ đồng.
Quý 1/2011, lợi nhuận thuần của MSN đạt 388,858 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San (mã MSN-HOSE) công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 13/5/2011 về việc thành lập văn phòng đại diện của công ty tại Singapore.

Công ty ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/hoặc ông Madhur Maini - Tổng giám đốc công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập văn phòng đại diện, quyết định địa điểm cụ thể đặt văn phòng và nội dung hoạt động, bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của công ty tại Singapore. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký 13/5.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, tổng doanh thu quý 1/2011 của công ty đạt 1.338,940 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 567,106 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 395,514 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt 388,858 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 656 đồng.

Trước đó, MSN thông báo Quỹ đầu tư KKR sẽ đầu tư 159 triệu USD để đổi lại 10% vốn chủ sở hữu trong Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San, qua đó định giá công ty ở mức là 1,6 tỷ USD, đây là khoản đầu tư thứ tư mà KKR thực hiện ở khu vực Đông Nam Á và cũng là khoản đầu tư đầu tiên ở Việt Nam. Công ty Hàng Tiêu Dùng Ma San sẽ phát hành 14 triệu cổ phần phổ thông cho KKR và sẽ pha loãng sở hữu của Tập Đoàn Ma San từ 86,6% xuống còn 78,0%.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của MSN đã thông qua việc sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP với giá bằng mệnh giá. Thời gian tiến hành trong năm 2011 và 4 tháng đầu năm 2012 và thống nhất kế hoạch phát hành thêm chứng khoán MSN mới (cổ phần phổ thông hoặc chứng chỉ lưu ký) cho tối đa 100 nhà đầu tư sau quý 1/2017, nhằm hoán đổi chứng khoán MSN được phát hành trong đợt phát hành mới lấy cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San do nhà đầu tư và/hoặc các công ty liên kết của nhà đầu nắm giữ.