15:13 27/09/2010

MSN: Mua lại toàn bộ Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan

Hà Anh

Hội đồng Quản trị MSN vừa thông qua việc mua lại toàn bộ Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ

Ngày 5/11/2009, MSN chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
Ngày 5/11/2009, MSN chính thức niêm yết cổ phiếu tại HOSE.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã MSN-HOSE) vừa thông qua việc mua lại toàn bộ Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan và phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

Theo nội dung Nghị quyết, Hội đồng Quản trị Công ty thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan và cử ông Nguyễn Đăng Quang hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm người đại diện theo ủy quyền của MSN tại công ty mua lại này.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị MSN thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 20 triệu cổ phần riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư theo chủ trương đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/4/2010, nhằm phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh, bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Dự kiến, việc phát hành được thực hiện trong năm 2010 và 4 tháng đầu năm 2011 với giá phát hành riêng lẻ sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách kế toán Công ty tại thời điểm gần nhất hoặc sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất. Số cổ phần phát hành thêm này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.