09:21 26/11/2015

Mua cổ phần trả chậm tại doanh nghiệp Nhà nước không bị tính lãi

Bảo Quyên

Hướng dẫn việc thanh toán tiền cho người lao động mua cổ phần trả chậm

Công ty cổ phần có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thanh toán tiền mua cổ phần trả chậm của người lao động. <br>
Công ty cổ phần có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thanh toán tiền mua cổ phần trả chậm của người lao động. <br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý tiền bán cổ phần cho người lao động nghèo.

Cụ thể, Phó thủ tướng đồng ý việc thanh toán tiền mua cổ phần trả chậm của người lao động quy định tại Nghị định số 64/2002 và Nghị định số 44/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo hình thức sau:

- Đối với người lao động đang làm việc tại công ty cổ phần, người lao động đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác không còn làm tại công ty cổ phần thì được trừ vào tiền cổ tức được chia hàng năm nếu người lao động muốn thanh toán mà hiện tại chưa đủ khả năng thanh toán nợ cho Nhà nước. Số tiền trả chậm không phải tính lãi.

- Người lao động mua cổ phần trả chậm thỏa thuận bán lại hoặc trả lại cho Nhà nước số cổ phần ưu đãi trả chậm được quy ra từ số tiền trả chậm còn nợ đối với trường hợp người lao động nghèo không muốn thanh toán nốt số tiền còn nợ cho Nhà nước.

Công ty cổ phần có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc thanh toán tiền mua cổ phần trả chậm của người lao động.

Số tiền thu được từ việc bán cổ phần trả chậm cho người lao động nghèo nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ - công ty con theo quy định tại Thông tư số 10/2013 của Bộ Tài chính.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch và tổng hợp tình hình thu hồi nợ của người lao động mua cổ phần trả chậm đến thời điểm 31/12/2015, tiếp tục nghiên cứu để có biện pháp giải quyết nếu vẫn còn tồn tại, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2/2016.